Author: Cadcom

Katastarska izmjera

Člankom 27. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina katastarska izmjera je definirana kao “prikupljanje i obrada svih potrebnih podataka kojemu je svrha osnivanje katastarskih čestica, evidentiranje zgrada i drugih građevina, evidentiranje posebnih pravnih režima na zemljištu i načina uporabe zemljišta te izrada katastarskog operata katastra nekretnina“. Katastarsku izmjeru potrebno je napraviti na onom području […]

Scroll to top