Usluge

Katastarska izmjera

Člankom 27. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina katastarska izmjera je definirana kao “prikupljanje i obrada svih potrebnih podataka kojemu je svrha osnivanje katastarskih čestica, evidentiranje zgrada i drugih građevina, evidentiranje posebnih pravnih  režima na  zemljištu i  načina uporabe zemljišta te izrada katastarskog operata katastra nekretnina“.
Katastarsku izmjeru potrebno je napraviti na onom području na kojem se usporedbom  evidentiranih  podataka  ustanovi  odstupanje  veće  od 30% u odnosu na stvarno stanje na terenu.
Budući  da  su  zadnje  katastarske  izmjere  za  oko  70%  teritorija  Republike Hrvatske rađene još u doba Austro-Ugarske  i da su podaci stari više od 100 godina, s gledišta suvremene geodezije trenutno stanje u katastru je zastarjelo.
Svrha katastarske  izmjere je izrada novog katastarskog  operata i osnivanja nove zemljišne  knjige  čime  će se  uskladiti  podaci evidentirani  u  ova  dva   zemljišna registra.
U  postupku   katastarske   izmjere   moguće   je  provesti  sve  promjene  koje  su  se događale  na  zemljištu  u  zadnjih  nekoliko desetaka godina. Oblik novoformiranih katastarskih  čestica,   površina  i   evidentirane osobe  na  istoj   ovise   isključivo  o prikupljenim podacima u postupku katastarske izmjere.
Više o katastarskoj izmjeri i projektima koji su u toku možete saznati na izmjera.cadcom.hr.

Geodetski elaborati

Katastar  je  evidencija o katastarskim česticama,  zgradama i drugim građevinama
koje  trajno  leže  na  zemljinoj  površini  ili ispod nje.  Katastarske  evidencije vode
katastarski   uredi  i  njihove  ispostave,  a  sve  pod  nadzorom  Državne  geodetske
uprave   (DGU).   Osnovna  prostorna   jedinica   katastra  je   katastarska  čestica u
katastru   jednoznačno   identificirana   brojem.  Katastar  izdaje   javne   isprave   o
katastarskim česticama: posjedovne listove i kopije katastarskih planova.

Zemljišne     knjige    (gruntovnica)  su   javne  knjige   (registar)  u  koje  se   upisuju
nekretnine,   vlasništvo   i    druga    stvarna    prava    i   neka    obvezna    prava    na
nekretninama, te određeni drugi odnosi relevantni za pravni promet nekretninama.
Zemljišne knjige, izvaci, odnosno ispisi i prijepisi iz zemljišne knjige imaju dokaznu
snagu javnih isprava.

Elaborati se izrađuju kao tehnička osnova za potrebe:
1. održavanja katastra nekretnina
2. postupnog osnivanja katastra nekretnina
3. provođenja promjena u katastru zemljišta
Elaborati mogu biti izrađeni u svrhu:
1. diobe ili spajanja katastarskih čestica
2. provedbe dokumenata ili akata prostornog uređenja
3. evidentiranja pomorskog ili vodnog dobra
4. evidentiranja, brisanja ili promjene podataka o zgradama ili drugim građevinama
5. evidentiranja ili promjene podataka o načinu uporabe katastarskih čestica
6. evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica
7. evidentiranja međa uređenih u posebnome postupku
8. provedbe u zemljišnoj knjizi
9. izmjere postojećeg stanja radi ispravljanja zemljišne knjige
10. ispravljanja propusta u održavanju katastra
11. ispravljanja podataka katastarskog plana, katastarske izmjere ili tehničke reambulacije
12. promjene područja i granica katastarskih općina

Geodetsko vještačenje

Vještačenje je parnična radnja u okviru koje vještak, kao osoba koja raspolaže posebnim znanstvenim ili stručnim znanjem i iskustvom, primjenjuju znanstvena i stručna znanja, vještine i metode na činjenice koje predstavljaju predmet vještačenja. Vještačenje je, dakle, parnična radnja kojom se pribavlja posebni dokaz – iskaz vještaka i kao takva pridonosi ostvarenju načela traženja materijalne istine.
Vještaci su osobe koje sudu na temelju svoga stručnoga znanja iznose svoja zapažanja o predmetu vještačenja (nalaz) i svoje zaključke o određenim činjenicama izvedene na temelju rezultata toga ispitivanja (mišljenje). Vještak je, dakle, osoba pozvana da pred sudom, koristeći se svojim stručnim znanjem, iznese: svoja sadašnja stručna zapažanja potrebna za utvrđenje sadržaja neke relevantne činjenice i svoje stajalište o značenju, vjerovanju, uzrocima i posljedicama određenih činjenica koje bi mogle biti važne za utvrđivanje istinitosti u dokazivanju.
Geodetsko vještačenje sadrži geodetsku izmjeru, izradu nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka za geodeziju. Nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka geodetske struke potreban je kod rješavanja sporova vezanih za vlasništvo nad nekretninama, kod utvrđivanja vlasništva, te drugim pravnim stvarima vezanim za nekretnine.
Izrađuje se na zahtjev nadležnog suda u pravnoj stvari koja se vodi kod istog, kada je potrebno utvrditi činjenice koje sudu pomažu u donošenju pravične presude ili nekog drugog rješenja. Vještački nalaz i mišljenje se može izraditi i na zahtjev tijela državne i lokalne uprave i samouprave, nekog drugog pravnog subjekta ili fizičke osobe.

Inženjerska geodezija

Pri projektiranju i izvođenju građevinskih radova od izuzetne je važnosti geodetska podrška. Geodetski stručnjaci izrađuju podloge za projektiranje, vrše iskolčenje projektiranih objekata, nadziru provođenje gradnje kroz mjerenje dimenzija građevina, kontroliraju dimenzije građevine nakon završetka izgradnje, provode izmjeru deformacija i pomaka već izgrađenih građevina.
Na području inženjerske i primijenjene geodezije izvodimo:
Izradu geodetskih projekata i posebnih geodetskih podloga
Izradu geodetskih mreža za potrebe izgradnje
Iskolčenje projektiranih građevina
Nadzor gradnje i eksploatacije
Praćenje deformacija

Podloge za projektiranje

Za potrebe projektiranja izrađuju se geodetske podloge različitih opsega sadržaja i razina preciznosti prema zahtjevima projektanata. Osim geodetskog snimanja za potrebe projektiranja iz nadležnih institucija i katastarskih ureda prikupljaju se podaci o tehničikm instalacijama (infrastrukturi) i katastarskim međama na predmetnom području.

Fotogrametrija

Tehnologija indirektnog mjerenja gdje na temelju pribavljenih fotografija, video materijala, podataka o položaju i orijentaciji kamere u trenutku snimanja te terenskih mjerenja poznatih točaka vršimo rekonstrukciju i izradu geodetske podloge.

CADCOM razvija vlastitu tehniku snimanja i obrade podataka već duže od desetljeća. Više o tome možete pogledati ovdje

(Link: Razvoj FOTOGRAMETRIJE_CC.pptx).

Katastar infrastrukture
Hidrografija
Upis javnih i nerazvrstanih cesta u katastar i zemljišne knjige

Zakonom o cestama (NN 84/11) reguliran je upis javnih i nerazvrstanih cesta prema stvarnom stanju na terenu u katastar i zemljišnu knjigu. Svrha upisa je potpuno upravljanje i raspolaganje javnom ili nerazvrstanom cestom od strane upravitelja ceste.
Geodetskim elaboratom izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta upisuju se:
javne ceste koje su izgrađene do stupanja na snagu Zakona o cestama
javne ceste koje su rekonstruirane do stupanja na snagu Zakona o cestama
nerazvrstane ceste koje su korištene za promet vozila po bilo kojoj osnovi i koje su bile pristupačne većem broju korisnika do stupanja na snagu Zakona o cestama.

Reference

Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih cesta, autocesta Zagreb-Rijeka.
Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih cesta, ŽUC Zadar .
Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta na području Grada Karlovca, Grada Slunja i dr.

Legalizacija bespravno izgrađenih objekata

Izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 65/17) ponovno se otvorio rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju – do 30. lipnja 2018. godine.
Uvjeti ozakonjenja ostaju isti odnosno može se legalizirati samo ona zgrada koja je nastala tj. koja je vidljiva na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju snimanja iz zraka započetog 21. lipnja 2011. ili na drugoj državnoj digitalnoj ortofoto karti, ili katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi nastaloj do 21. lipnja 2011. Zgrade izgrađene nakon 21. lipnja 2011. neće se moći ozakoniti temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama niti uz novi zahtjev.
Osnovna svrha Zakona je ozakonjenje što većeg broja nezakonito izgrađenih zgrada. Postupak legalizacije započinje podnošenjem zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju nadležnom upravnom odjelu koji izdaje akte za gradnju na području na kojem se građevina nalazi. Detaljnije o postupku legalizacije pročitajte OVDJE (http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=26403).

Konzultantske usluge

Ispitujemo mogućnosti investiranja, predlažemo područje investiranja, te tražimo zemljišta za investicije. Izradom geodetske analize u svrhu planskog postupanja i naručivanja konkretnih proizvoda, rješavamo problematiku imovinsko-pravnih odnosa, te evidentiranja nekretnina u državne evidencije katastra i zemljišne knjige.Nudimo i stručnu podršku vezanu uz Vašu investiciju, a sve po sistemu „ključ u ruke“ – od ideje do realizacije.