Usluge

Katastar infrastrukture (vodova)

Katastrom infrastrukture smatra se evidencija o novopostavljenim vodovima, do sad neevidentiranim vodovima, napuštenim ili uklonjenim postojećim vodovima, te rekonstrukciji zastarjele infrastrukture, a temeljem izrađenog geodetskog elaborata infrastrukture (vodova). Katastar infrastrukture obuhvaća vodove i pripadajuće objekte elektroenergetske, elektroničke komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture. Geodetska izmjera vodova podrazumijeva izmjeru lomnih točaka voda u položajnom i […]

LIDAR snimanje iz zraka

Cadcom d.o.o. pune 3 godine izvodi LIDAR snimanja iz zraka. U posjedu smo jednog od najnovijih LIDAR uređaja za skeniranje iz zraka koji postoje na tržištu. LS Nano M8 proizvođača tvrtke LidarSwiss je integracija laserskog skenera M8 Quanergy, MEMS GPS/IMU jedinice te LidarSwiss M8 kontrolera. To je jedan od prvih UAV LIDAR sustava za skeniranje […]

Konzultantske usluge

Ispitujemo mogućnosti investiranja, predlažemo područje investiranja, te tražimo zemljišta za investicije. Izradom geodetske analize u svrhu planskog postupanja i naručivanja konkretnih proizvoda, rješavamo problematiku imovinsko-pravnih odnosa, te evidentiranja nekretnina u državne evidencije katastra i zemljišne knjige. Nudimo i stručnu podršku vezanu uz Vašu investiciju, a sve po sistemu „ključ u ruke“ – od ideje do […]

Legalizacija bespravno izgrađenih objekata

Uvjeti ozakonjenja ostaju isti odnosno može se legalizirati samo ona zgrada koja je nastala tj. koja je vidljiva na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju snimanja iz zraka započetog 21. lipnja 2011. ili na drugoj državnoj digitalnoj ortofoto karti,  ili katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi nastaloj do 21. lipnja 2011. […]

Geodetsko vještačenje

Vještačenje je parnična radnja u okviru koje vještak, kao osoba koja raspolaže posebnim znanstvenim ili stručnim znanjem i iskustvom, primjenjuju znanstvena i stručna znanja, vještine i metode na činjenice koje predstavljaju predmet vještačenja. Vještačenje je, dakle, parnična radnja kojom se pribavlja posebni dokaz – iskaz vještaka i kao takva pridonosi ostvarenju načela traženja materijalne istine. […]

Podloge za projektiranje

Za potrebe projektiranja izrađuju se geodetske podloge različitih opsega sadržaja i razina preciznosti prema zahtjevima projektanata. Osim geodetskog snimanja za potrebe projektiranja iz nadležnih institucija i katastarskih ureda prikupljaju se podaci o tehničkim instalacijama (infrastrukturi) i katastarskim međama na predmetnom području.

Upis javnih i nerazvrstanih cesta u katastar i zemljišne knjige

Zakonom o cestama (NN 92/14) reguliran je upis javnih i nerazvrstanih cesta prema stvarnom stanju na terenu u katastar i zemljišnu knjigu. Svrha upisa je potpuno upravljanje i raspolaganje javnom ili nerazvrstanom cestom od strane upravitelja ceste. Geodetskim elaboratom izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta upisuju se: javne ceste koje su izgrađene do stupanja na […]

Snimanje dronom – Fotogrametrija

Cadcom d.o.o. već duže od desteljeća se bavi geodetskim snimanjima dronom ili drugom bespilotnom letjelicom. Snimanje dronom samo po sebi nije proizvod, već se koristimo metodama fotogrametrije da klijentima isporučimo vrhunske proizvode. Fotogrametrija je tehnologija indirektnog mjerenja gdje na temelju pribavljenih fotografija, video materijala, podataka o položaju i orijentaciji kamere u trenutku snimanja te terenskih […]

Inženjerska geodezija

Pri projektiranju i izvođenju građevinskih radova od izuzetne je važnosti geodetska podrška. Geodetski stručnjaci izrađuju podloge za projektiranje, vrše iskolčenje projektiranih objekata i nadziru provođenje gradnje kroz mjerenje dimenzija građevina. Također kontroliraju dimenzije građevine nakon završetka izgradnje, provode izmjeru deformacija i pomaka već izgrađenih građevina. Na području inženjerske i primijenjene geodezije izvodimo: izradu geodetskih projekata […]

Geodetski elaborati

Katastar je evidencija o katastarskim česticama, zgradama i drugim građevinama koje trajno leže na zemljinoj površini ili ispod nje. Katastarske evidencije vode katastarski uredi i njihove ispostave, a sve pod nadzorom Državne geodetske uprave (DGU). Osnovna prostorna jedinica katastra je katastarska čestica u katastru jednoznačno identificirana brojem. Katastar izdaje javne isprave o katastarskim česticama: posjedovne […]

Scroll to top