Geodetski elaborati

Katastar je evidencija o katastarskim česticama, zgradama i drugim građevinama koje trajno leže na zemljinoj površini ili ispod nje. Katastarske evidencije vode katastarski uredi i njihove ispostave, a sve pod nadzorom Državne geodetske uprave (DGU). Osnovna prostorna jedinica katastra je katastarska čestica u katastru jednoznačno identificirana brojem. Katastar izdaje javne isprave o katastarskim česticama: posjedovne listove i kopije katastarskih planova.

Zemljišne knjige (gruntovnica) su javne knjige (registar) u koje se upisuju nekretnine, vlasništvo i druga stvarna prava i neka obvezna prava na nekretninama, te određeni drugi odnosi relevantni za pravni promet nekretninama. Zemljišne knjige, izvaci, odnosno ispisi i prijepisi iz zemljišne knjige imaju dokaznu snagu javnih isprava.

Elaborati se izrađuju kao tehnička osnova za potrebe:

 1. održavanja katastra nekretnina
 2. postupnog osnivanja katastra nekretnina
 3. provođenja promjena u katastru zemljišta.

Elaborati mogu biti izrađeni u svrhu:

 1. diobe ili spajanja katastarskih čestica
 2. provedbe dokumenata ili akata prostornog uređenja
 3. evidentiranja pomorskog ili vodnog dobra
 4. evidentiranja, brisanja ili promjene podataka o zgradama ili drugim građevinama
 5. evidentiranja ili promjene podataka o načinu uporabe katastarskih čestica
 6. evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica
 7. evidentiranja međa uređenih u posebnome postupku
 8. provedbe u zemljišnoj knjizi
 9. izmjere postojećeg stanja radi ispravljanja zemljišne knjige
 10. ispravljanja propusta u održavanju katastra
 11. ispravljanja podataka katastarskog plana, katastarske izmjere ili tehničke reambulacije
 12. promjene područja i granica katastarskih općina.
Geodetski elaborati
Scroll to top