Geodetsko vještačenje

Vještačenje je parnična radnja u okviru koje vještak, kao osoba koja raspolaže posebnim znanstvenim ili stručnim znanjem i iskustvom, primjenjuju znanstvena i stručna znanja, vještine i metode na činjenice koje predstavljaju predmet vještačenja. Vještačenje je, dakle, parnična radnja kojom se pribavlja posebni dokaz – iskaz vještaka i kao takva pridonosi ostvarenju načela traženja materijalne istine.

Vještaci su osobe koje sudu na temelju svoga stručnoga znanja iznose svoja zapažanja o predmetu vještačenja (nalaz) i svoje zaključke o određenim činjenicama izvedene na temelju rezultata toga ispitivanja (mišljenje). Vještak je, dakle, osoba pozvana da pred sudom, koristeći se svojim stručnim znanjem, iznese: svoja sadašnja stručna zapažanja potrebna za utvrđenje sadržaja neke relevantne činjenice i svoje stajalište o značenju, vjerovanju, uzrocima i posljedicama određenih činjenica koje bi mogle biti važne za utvrđivanje istinitosti u dokazivanju.

Geodetsko vještačenje sadrži geodetsku izmjeru, izradu nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka za geodeziju. Nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka geodetske struke potreban je kod rješavanja sporova vezanih za vlasništvo nad nekretninama, kod utvrđivanja vlasništva, te drugim pravnim stvarima vezanim za nekretnine. Izrađuje se na zahtjev nadležnog suda u pravnoj stvari koja se vodi kod istog, kada je potrebno utvrditi činjenice koje sudu pomažu u donošenju pravične presude ili nekog drugog rješenja. Vještački nalaz i mišljenje se može izraditi i na zahtjev tijela državne i lokalne uprave i samouprave, nekog drugog pravnog subjekta ili fizičke osobe.

Geodetsko vještačenje
Scroll to top